Quý 4 – 2022

  • Hoàn thiện các nội dung và triển khai dịch vụ mảng thiết kế Website, Lưu trữ, Marketing
  • Hoàn thiện dự án “Tìm mộ liệt sĩ”
  • Hoàn thành dự án “Chống lừa đảo qua số điện thoại”
  • Hoàn thiện dự án “Công dụ dành cho IT”