Quý 1 – 2023

  • Hoàn thành dự án “Tìm đồ rơi”
  • Hoàn thành dự án “CV Online”
  • Hoàn thiện app nhà đầu tư & Publish APP lên APPSTORE và CHPLAY