Quý 4 – 2023

  • Xây dựng và di dời trụ sở Fast Việt về Gia Lai
  • Cải tổ & Tuyển dụng diện rộng
  • Marketing các sản phẩm và dịch vụ Fast Việt